یک روز خوب

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
توسط ۱ نفر دنبال می شود
 ۱۲ نفر را دنبال می کند